دومین دوره مسابقات کشوری رباتیک

بارمان کاپ

دانشگاه اصفهان
14-15 شهریور 1397
زمان باقی مانده تا برگزاری