خبر

سلاح لیگ جنگنده سنگین آزاد می باشد1396/05/15

با توجه به درخواست تیم ها سلاح در لیگ جنگنده سنگین وزن آزاد می باشد.


با توجه به درخواست های مکرر به کمیته فنی مسابقات بارمان کاپ، لیگ جنگنده سنگین وزن 12 کیلو گرم با
سلاح آزاد برگزار می گردد.

قوانین نهایی بزودی منتشر می گردد.

دبیر خانه مسابقات رباتیک بارمان کاپ دانشگاه اصفهان