خبر

تمدید ثبت نام مسابقات1396/06/04

با توجه به درخواست مکرر متقاضیان شرکت در مسابقات،مهلت ثبت نام تا هشتم شهریور ماه(96/06/08)تمدید شد.این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نیست و پس از این تاریخ ثبت نام امکان پذیر نمی باشد.